O Kurtu Krolopovi

Kurt Krolop byl významný germanista a literární historik. Zabýval se především rakouskou literaturou a německou literaturou a kulturou z českých zemí. Působil na univerzitách v Praze, Halle, Krakově a ve Vídni. Jako host se účastnil konference o Kafkovi na zámku v Liblicích v roce 1963, která se později zapsala do historických knih jako mezník Pražského jara. Na následující konferenci v Liblicích v roce 1965 byl autorem jednoho z hlavních příspěvků.

Kurt Krolop © Věra Koubová

Kurt Krolop © Věra Koubová

V roce 1968 se stal vedoucím oddělení výzkumu pražské německé literatury v Československé akademii věd, které bylo v důsledku normalizace rozpuštěno v roce 1969. Krolop byl nucen vrátit se do NDR, kde zůstal do roku 1989. Politické změny v NDR a Československu mu dovolil opět nastoupit na pozici vyučujícího na Karlově univerzitě v Praze, kde zůstal až do své emeritury v roce 2000 (titul profesora získal v roce 1990). V dubnu 2007 mu byl udělen na německé ambasádě v Praze Spolkový kříž za zásluhy 1. třídy. V roce 2008 byl vyznamenán rakouským Čestným odznakem Za vědu a umění.

Kurt Krolop se narodil 25. května 1930 v Kravařích v severních Čechách a v letech 1941-1945 navštěvoval chlapeckou střední školu v Litoměřicích. V létě 1946 se rodina musela odstěhovat do bývalé sovětské zóny ve východním Německu, kde složil maturitu na škole Willy Lohmanna v Köthenu (Sasko-Anhaltsko). Potom studoval germanistiku, anglistiku a slavistiku na Univerzitě Martina Luthera v Halle, kde následně pracoval tři roky jako asistent na katedře germanistiky. Od r. 1957 do r. 1962 byl lektorem německého jazyka a literatury na Karlově univerzitě v Praze, následně působil do r. 1967 jako vedoucí asistent na univerzitě v Halle. V r. 1968 byl jmenován vedoucím oddělení výzkumu pražské německé literatury na Československé akademii věd. Důvodem jeho jmenování byla v první řadě jeho vědecká činnost zaměřující se na pražskou německou literaturu, jež byla zveřejňována v časopise Germanistica Pragensia, který byl vydáván Eduardem Goldstückerem. Nicméně výzkumné centrum se rozpadlo v roce 1969 a v roce 1970 se Krolop vrátil do NDR, kde už nadále nezastával žádnou univerzitní funkci. Zpočátku pracoval pro nakladatelství Volk und Wissen, v letech 1980-1983 byl činný v Institutu pro klasickou německou literaturu ve Výmaru a od r. 1984 v Ústředním institutu pro literární historii na Akademii věd v NDR. Tam se zaměřoval především na historii rakouské literatury 19. století, Johanna Wolfganga Goetha a Karla Krause. Politický převrat v roce 1989 mu umožnil navrátit se jako profesor na Ústav germánských studií na Karlově univerzitě v Praze. Od r. 1998 do r. 2000 byl hostujícím profesorem na vídeňské univerzitě.

Jaromir Czmero und Kurt Krolop

Slavnostní otevření Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách 29. května 2015, u příležitosti 85. narozenin Kurta Krolopa. Profesoru Krolopovi byl předán výtisk prvního vydání jeho dizertace o L. Winderovi, které připravili olomoučtí germanisté. (Jaromír Czmero vlevo, Kurt Krolop vpravo) © Kurt Krolop Forschungsstelle

Kurt Krolop je zásadní postavou, díky níž se pražská germanistika znovu začlenila do mezinárodního germanistického výzkumu. Od r. 1990 vyšlo množství studií k pražské německé literatuře a studie ke Karlu Krausovi v souvislosti s pražskou německou literaturou. Od r. 1990 je Krolop korespondujícím členem Rakouské akademie věd (v r. 1996 získal cenu Wilhelma Hartla Rakouské akademie věd) a členem mnoha dalších asociací, včetně německé Schillerovy společnosti, Sudetoněmecké akademie věd a umění (kulturní cena v r. 1994) a asociace Collegium Carolinum v Mnichově, a je čestným předsedou pražské Společnosti Franze Kafky. Od r. 1999 je také čestným předsedou Goethovy společnosti v České republice. V roce 2005 byl oceněn pamětní medailí Karlovy univerzity. Některé jeho práce byly přeloženy do češtiny.

Seznam publikací Kurta Krolopa (výběr):

 • Bertolt Brecht und Karl Kraus. In: Philologica Pragensia IV, H. 2 (1961), 95-112; H. 4 (1961), 203-230.
 • Ein Manifest der ‚Prager Schule‘. In: Philologica Pragensia VII, č. 4 (1964), 329-336.
 • Hinweis auf eine verschollene Rundfrage: ‚Warum haben Sie Prag verlassen?‘. In: Germanistica Pragensia IV (1966), 47-64.
 • ,Solche Erfolche erreichen nur deutsche Molche‘. Karel Čapek, Karl Kraus und die ‚Molchhymne‘. In: Philologica Pragensia IX, H. 3 (1966), 253-255.
 • Zur Geschichte und Vorgeschichte der Prager deutschen Literatur des „expressionistischen Jahrzehnts. In: Eduard Goldstücker (Hg.): Weltfreunde – Konferenz über die Prager deutsche Literatur. Prag 1967, S. 47–96.
 • Dichtung und Satire bei Karl Kraus. In: Kommentare zu Karl Kraus (zusammen mit: Dietrich Simon: Karl Kraus – Stimme gegen die Zeit). Berlin 1971.

  Umschlag des Buches mit den Essays von Kurt Krolop und Jiří Stromšík (erschienen im VErlag Pavel Mervart)

  Obálka knihy literárněvědných esejů Kurta Krolopa a Jiřího Stromšíka (vyšlo v nakladatelství Pavel Mervart) © Pavel MErvart

 • Späte Gedichte Goethes. In: Goethe-Jahrbuch 97 (1980), 38-63.
 • Lebens- und Welterfahrung in Goethes ‚West-östlichem Divan‘. In: Weimarer Beiträge XXVIII, H. 10 (1982), 106-124.
 • Das ‚Prager Erbe‘ und ‚das Osterreichische‘. In: Zeitschrift für Germanistik (Berlin) IV, H. 2 (1983), 166-178.
 • Ebenbild und Gegenbild. Goethe und ‚Goethes Volk‘ bei Karl Kraus.“ In: Impulse. Aufsätze, Quellen, Berichte zur deutschen Klassik und Romantik. Folge 6. Berlin / Weimar: Aufbau, 1983, 225-251.
 • Sprachsatire als Zeitsatire bei Karl Kraus. Neun Studien. Berlin 1987.
 • Kafkas vollkommener Narr und Goethes entsetzliches Wesen – Variationen zu zwei Tagebuchthemen. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1989.
 • Ästhetische Kritik als Kritik der Ästhetik. In: Karl Kraus – Ästhetik und Kritik. Beiträge des Kraus Symposiums Poznań. München 1989: Edition Text und Kritik, 29-53.
 • Karel Čapek: ‚Karl Kraus jako učitel‘. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch DDR-ČSSR 1988/89. Prag 1989, 36-42.
 • Der Jawohlsager und der Neinsager: Komplementäre Weltkriegssatire bei Jaroslav Hašek und Karl Kraus. In: Österreich und der Große Krieg 1914-1918. Die andere Seite der Geschichte. Wien: Christian Brandstetter, 1989, 251-260.
 • Ein Prager Frondeur in Berlin: Max Steiner. In: Berlin und der Prager Kreis. Würzburg 1991: Königshausen & Neumann, 81-100.
 • Noch einmal und anders: Franz Werfel und Karl Kraus. Aspekte einer Dauer im Wandel. In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge 5 (1991), 101-111.
 • ‚Heimat‘ in Gänsefüßchen oder Kafka und Prag. In: Kafka und Prag. Praha 1991: Nakladatelství Franze Kafky, 19-23.
 • Sprachsatire als Zeitsatire. Berlin 1992.
 • Sprachprobleme bei der Lektüre des „Prozesses“. In: Wissenschaftliche Zeitschrift. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Jg. 41 (1992), Reihe Geisteswissenschaften, Heft 1, S. 49–57.
 • Jan Grossmans Deutung und Dramatisierung des Prozeß-Fragments. In: Winkler, Norbert / Kraus, Wolfgang (eds.): Franz Kafka in der kommunistischen Welt. Kafka-Symposium 1991, Klosterneuburg. Wien: Böhlau, 1993, 74-88.
 • Reflexionen der Fackel. Neue Studien über Karl Kraus. Wien 1994.
 • ‚Brücken‘ von Kafka zu Stifter. In: Krolop, K. / Zimmermann, H. D. (eds.): Kafka und Prag. Colloquium im Goethe-Institut Prag 24.-27. November 1992. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1994, 93-112.
 • ‚Wir aber wollen wieder teilnehmen an Prag‘. Franz Wefel und seine Vaterstadt. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei. Neue Folge 3. Berlin / Prag / Prešov: brücken-Verl., 1995, 5-24.
 • ‚Vlast‘ mezi patriotismem a nacionalismem. Proměny v sebereflexi regionální literatury / ‚Heimat‘ zwischen Patriotismus und Nationalismus. Wandlungen im Selbstverständnis regionaler Literatur.“ In: Znovuobjevená Šumava / Der wiederentdeckte Böhmerwald. Klatovy: Okresní muzeum Klatovy, 1996, 30-34, 35-40.
 • Pavel Trost über Karel Poláček und Karl Kraus. Versuch einer metakritischen Würdigung. In: Germanistica Pragensia XIII (1996), 9-14.
 • Karl Kraus a Češi / Karl Kraus und die Tschechen. In: Zdeněk Hojda / Roman Prahl (eds.): Český lev a rakouský orel v 19. století / Böhmischer Löwe und Österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Praha: Koniasch LatinPress, 1996, 310-327.
 • Charles Sealsfields Poetik des Romans. In: Zwischen Louisiana und Solothurn. Bern: Peter Lang, 1997, 73-92.
 • „Der Korrektor ist der Dichter“. Karl Kraus und die kaiserliche ‚Manifestzeile‘. In: Germanistica Pragensia XIV (1997), 35-50.
 • Die deutschen Gedichte des tschechischen Böhmen Jiří Gruša. In: Schenk, Klaus / Todorow, Almut / Tvrdík, Milan (eds.): Migrationsliteratur. Schreibweisen einer interkulturellen Moderne. Tübingen: Francke, 2004, 79-81.
 • Die Hörerin als Sprecherin: Sidonie Nádherný und „ihre Sprachlehre“. Warmbronn 2005.
 • Paul Eisner a německá literatura v Československu. In: Dudková, Veronika / Kaiserová, Kristina / Petrbok, Václav (eds.): Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009, 15-23.
 • Die tschechisch-deutschen Auseinandersetzungen über den ‚Prager Roman‘ (1914-1918). In: Becher, Peter / Knechtel, Anna (eds.): Praha – Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen. Passau: Stutz, 2010, 175-182.
 • August Sauer und Josef Nadler. Zur tschechischen Rezeption ihrer literaturhistorischen Konzeption in der Zwischenkriegszeit. In: Höhne, Steffen (ed.): August Sauer (1855-1926). Ein Intellektueller in Prag zwischen Kultur- und Wissenschaftspolitik. Köln u. a.: Böhlau, 2011, 309-317.

Literatura o Kurtu Krolopovi a další odkazy:

Slavnostní sborník pro Kurta Krolopa: Ehlers, Klaas-Hinrich / Höhne, Steffen / Maidl, Václav / Nekula, Marek (Hgg.): Brücken nach Prag. Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Donaumonarchie und der Tschechoslowakei. Festschrift für Kurt Krolop zum 70. Geburtstag. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2000.

První publikace dizertace Kurta Krolopa: Kurt Krolop: Ludwig Winder. Sein Leben und sein erzählerisches Frühwerk. Ein Beitrag zur Geschichte der Prager deutschen Literatur. Hrsg. von Jörg Krappmann und Jaromír Czmero. Band 28, VUP, Olomouc 2015.

Umschlag Stifter Jahrbuch

Obálka Ročenky Adalberta Stiftera © Adalbert Stifter Verein

Handbuch

Publikace Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder © Springer Verlag

Ročenka spolku Adalberta Stiftera v Mnichově, Stifter Jahrbuch, N.F., 30/2016 přinesla příspěvky a vzpomínky na Kurta Krolopa od českých i zahraničních germanistů, srov. http://stifterverein.de/index.php?id=187

V roce 2017 vyšla zásadní publikace středoevropské germanistiky, která je věnována památce Kurta Krolopa, Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Kniha vyšla v renomované řadě (tzv. Handbuch-Reihe) německého nakladatelství Metzler: Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Red. Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann a Manfred Weinberg. Stuttgart / Výmar: Verlag J.B. Metzler, 2017. (více informací srov. …)

Další odkazy (rozhlasové pořady, články, rozhvory):

 • Článek o Kurtu Krolopovi na wikipedii: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Krolop
 • Krolop, Kurt – Der „doppelte Heimkehrer“: Kurt Krolop im Gespräch mit Peter Becher. Kurt Krolop. In: Stifter Jahrbuch, Neue Folge / München : Adalbert Stifter Verein 20, (2006,) s. 183-203.

  Kurt Krolop © Věra Koubová

  Kurt Krolop © Věra Koubová

 • Rozhovor s Kurtem Krolopem při příležitosti jeho 85. narozenin pro prag aktuell (rozhovor vedl doktorand ústavu germánských studií Konstantin Kountouroyanis) https://www.prag-aktuell.cz/blog/profil-eines-mitteleuropaeers-25052015-12292
 • Rozhlasový pořad o Kurtu Krolopovi k jeho 75. narozeninám na Radiu Praha/Radio Prag (rozhovor vedl Thomas Kirchner)
 • Rozhovor s Kurtem Krolopem (vedla Katja Schickel): http://www.letnapark-prager-kleine-seiten.com/prof-kurt-krolop.html
 • Kurt Krolop und das Goethe/Institut in Prag, https://www.goethe.de/ins/cz/de/kul/mag/20724949.html
 • http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/doppelte-rueckkehr-nach-prag-der-germanist-kurt-krolop-wird-75
 • Zpráva o knize esejů Kurta Krolopa O pražské německé literatuře na i.DNES: https://kultura.zpravy.idnes.cz/kurt-krolop-chq-/literatura.aspx?c=A140219_101325_literatura_ob
 • Weinberg M.: Kurt Krolop (Nachruf), in: Schriften der sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, Band 35: Forschungsbeiträge der Geisteswissenschaftlichen Klasse, München 2016, 371–373.
 • 22. března 2016 zemřel Kurt Krolop: článek a rozhlasový pořad o této významné postavě české germanistiky na Radiu Praha/Radio Prag od Markéty Kachlíkové: http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/zweimal-vertrieben-und-doch-wiedergekehrt-zum-tod-des-germanisten-kurt-krolop
 • Článek germanisty Christiana Wagenknechta Prager Gewährsmann. Zum Tod des Kafka- und Kraus-Experten Kurt Krolop (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. April 2016, S. 12)
 • Nekrolog na Kurta Krolopa od Franzisky Neudert v Prager Zeitung: Ende eines Kapitels – Germanist und Literaturwissenschaftler Kurt Krolop gestorben (Prager Zeitung, 6. April 2016, in der Druckausgabe Nr. 14: 7. April 2016)
 • Nekrolog na Kurta Krolopa od Nielse Köhlera na prag aktuell: https://www.prag-aktuell.cz/nachrichten/kurt-krolop-gestorben-25032016-16333