Konstantin Kountouroyanis, M.A.

konstant@stud.uni-hannover.de

Vlast a (národní) identita
v díle Rudolfa Fuchse (1890 – 1942)

Představení disertačního projektu/Téma doktorské práce

Konstantin Kountouroyanis, M.A.

Pohled na německojazyčnou literaturu v Praze je ještě stále dominován tezí “trojitého ghetta” Pavla Eisnera (potvrzeno Eduardem Goldstückerem na Liblické konferenci „Světoví přátelé“ od 1965[i]), ve kterém by se pražští němečtí autoři nacházeli (jako Němci mezi Čechy, jako židé mezi křesťany a jako sociálně privilegovaní mezi sociálně nízkými stavy) na straně jedné a definicí “pražského kruhu” Maxe Broda na straně druhé. Přitom se déle po desetiletí v ohnisku literárněvědného výzkumu pražské německé literatury mezi 1900 a 1938 vynořují stále znovu stejní aktéři.

Na stav, že vedle Kafky, Werfela a Broda také mnozí jiní současníci utvářeli pražskou německou, ale také česko-moravskou literární scénu se již po léta snaží poukázat Lenkou Reinerovou (1916 – 2008) v život uvedený pražský literární dům německy píšících autorů.

Zkouší-li se tedy psát literární historie německojazyčné literatury Prahy, Čech a Moravy, musí být rozsáhle uchopeni a probádáni, jak biograficky tak také bibliograficky, zapomenutí[ii], respektive literární vědou doposud nedostatečně vnímaní autoři, na straně jedné; a před socio-kulturním pozadím jedné rychle a mimořádně intenzivně se měnící historicko-politické kulisy nově zhodnoceny připisované identity (český-teritoriálně, český, německý, židovský)[iii] na straně druhé. Přitom při pátrání po zapomenutých autorech hrají důležitou roli také domněle ztracené písemnosti [iv], obsáhlé archivní práce a vyhledávání v evropských antikvariátech jakož i místní vyhledávání na městských úřadech a v matričních knihách.

V rámci mého disertačního projektu mají být literárně vědně prozkoumány a s rozsáhlou biografií literárně vědnému publiku zpřístupněny jak v archivech uložené doposud nepublikované, tak již zveřejněné, ale téměř neznámé texty pražského spisovatele Rudolfa Fuchse. Vedle kladení ostatních dotazů, jejichž zodpovězení umožní Rudolfa Fuchse nově situovat v rámci pražské německé literatury a usadit v nadřazeném politicko-historické kontextu, bude otázkou zkoumání, jakým způsobem byla ve Fuchsově vlastní literární tvorbě zpracována témata „vlast a (národní) identita“ před již zmiňovanou měnící se kulisou politických, sociálních a kulturních událostí let 1900 až 1942 na straně jedné a vlastním biografickým vývojem (dětství, berlínské, vídeňské a pražské období, útěk, exil) Rudolfa Fuchse na straně druhé.

Vysvětlivky:
[i] srovnání vás Weltfreunde – Konferenz über die Prager deutsche Literatur, Prag 1967, S. 21 ff.
[ii] srovnání vás Hartmut Binder (Hrsg.): Prager Profile – Vergessene Autoren im Schatten Kafkas, Berlin 1991
[iii] srovnání vás Manfred Weinberg: „Arbeitsprogramm der Kurt Krolop-Forschungsstelle zur deutsch-böhmischen Literatur an der Karls-Universität Prag“, in: bruecken – Germanistisches Jahrbuch – Tschechien-Slowakei 2012, S. 174
[iv] Příklad takového badatelského štěstí ukazuje zpráva Rádia Praha: „Překvapující nález při úklidových pracech po povodni“ 17. 09. 2012 k Františku Gottliebovi (1903 – 1974)