Prof. Dr. Marek Nekula

Prof. Dr. Marek Nekula ©

Prof. Dr. Marek Nekula © Prof. Dr. Marek Nekula

Universität Regensburg, Bohemicum – Center for Czech Studies

Prof. Dr. Marek Nekula studoval bohemistiku a germanistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně. V ltech 1989-1993 byl doktorandem a asistentem na Institutu pro germánská studia na FF karlovy univerzity v Praze. V roce 1994 promoval v oboru germanistika na Freie Universität Berlin a v roce 1998 se habilitoval a byl zaměstnán na Masarykově univerzitě v Brně jako profesor bohemistiky a západní slavistiky a povolán na univerzitu v Řezně. Zde vede Bohemicum Regensburg-Passau, Centrum bohemistických studií, od roku 2007 také německou pobočku německo-českých studií, která jsou nabízena společně s Univerzitou Karlovou v Praze. V roce 2006 a 2012 byl senior & visiting fellow na Davis Center for Russian and Eurasian Studies Harvardovy univerzity; od roku 2012 je předsedající člen Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (LMU München & Universität Regensburg).
Prof. Nekula se podílel v letech 1995-2007 na českém vydání spisů Franze Kafky jako vydavatel, překladatel a editor, pro německé kritické vydání Kafky přeložil a komentoval české text a fragmenty textů Franze Kafky a jeho okolí. V roce 2003 uveřejnil monografii o jazyku Franze Kafky „…in einem Stockwerk des inneren babylonischen Turms…“, v letech 2004-2007 realizoval projekt „Sprache und Identität: Franz Kafka im mitteleuropäischen sprachlichen und kulturellen Kontext“, financovaný das nadací Fritze Thyssena. Výsledkem je např. dizertace „Zweisprachigkeit in Böhmen – Deutsche Volksschulen und Gymnasien im Prag der Kafka-Zeit“ autorky Ingrid Stöhr, „Tschechisch oder Deutsch? Auf dem Weg von Konkurrenz zu Dominanz. Zum Einsatz von innerer und äußerer Amtssprache in der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt im Prag der Kafka-Zeit (1908-1922) autorky Simony Švingrové a „Franz Kafkas Literatursprache: Deutsch im Kontext des Prager Multilingualismus“ autora Borise Blahaka. Nekula, který byl mezi lety 2000-2010 spoluvydavatelem germanistické ročenky „brücken“, se vedle samotného Kafky zabývá i jeho českou recepcí, koncentruje se ovšem i na další německojazyčné autory jako např. Maxe Broda nebo Theodora Lessinga.