Nikola Mizerová: Žánr grotesky v německé literatuře z českých zemí 1900–1930

Nikola Mizerová © Kurt Krolop Forschungsstelle

Nikola Mizerová © Kurt Krolop Forschungsstelle

Přednáška je věnována literárnímu žánru grotesky a demonstruje, s jakým ohlasem se tato forma setkala v německy psané literatuře v českých zemí. V kulturních centrech ve Vídni a Berlíně našla tato literatura velký ohlas. Mizerová přitom polemizuje s rozšířenou tezí, že sklon k mystice, fantastice a grotesknu je specifikem tzv. pražské německé literatury, a dokazuje naopak, že žánr grotesky patřil k typickým výrazovým prostředkům literární moderny obecně a odrážel zkušenost člověka čelícího ztrátě tradičního (např. náboženského) hodnotového systému. K českým a moravským německy píšícím autorům, v jejichž díle zanechala zmíněná literární forma výraznou stopu, patří Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Max Brod, Franz Werfel, Alfred Kubin, K. H. Strobl, Ernst Sommer a Walter Seidl. Nikola Mizerová (*1977), vědecká asistentka na katedře germanistiky TU v Liberci. Zabývá se německou literaturou z českých zemí. Překládá německou literaturu.