Mezinárodní a interdisciplinární vědecký spolek „Praha jako křižovatka evropského moderního umění“

Mezinárodní a interdisciplinární vědecký spolek „Praha jako křižovatka evropského moderního umění“ („Prag als Knotenpunkt europäischer Modernen“) byl iniciován Prof. Dr. Manfredem Weinbergem (germanistika, Praha/Kostnice) a Prof. Dr. Irinou Wutsdorff (slavistika, Tübingen) při příležitosti konference financované DAAD na podzim roku 2009. Spolek, v němž jsou přítomni germanisti, slavisti a historikové, má za program základní změnu perspektivy v bádání pražské (nejen) německojazyčné literatury, důraz klade přitom na výzkum struktury sociálního a kulturního prostoru za předpokladu vnitroměstské transkulturality jakožto teoretických a metodologických premis její uchopitelnosti.
Díky počátečnímu financování v rámci 3. podpory excelence na Univerzitě v Kostnici (Universität Konstanz) mohly být na počátku přesněji vymezeny tři oblasti vědeckého zájmu: V únoru 2011 se v Praze konal workshop „Figurace moderny. Německo a českojazyčný literární diskurz v Praze na počátku 20. století“ („Figurationen der Moderne. Der deutsch- und tschechischsprachige literarische Diskurs im Prag des beginnenden 20. Jahrhunderts“), jehož se účastnili germanisté a slavisté z Německa, Švýcarska, České republiky a Anglie. Dva další workshopy byly věnovány následujícím tématům: germanisticky zaměřený workshop „Centrum a periférie. Transkulturní hierarchie (na příkladu Prahy)“ („Zentrum und Peripherie. Transkulturelle Hierarchien [am Beispiel Prags]“ – 31. 3.–1. 4. 2011, Praha) a „Sociální/kulturní městský prostor a transkulturalita v Praze“ („Soziale/Kulturelle (Stadt-)Räume und Transkulturalität in Prag“, 15. – 17. 7. 2011, Konstanz) za účasti historiků a s metodologickým zaměřením.
Dva další workshopy se konaly v Tübingen: první k tématu „Překlad. Praktiky kulturního transferu na příkladu Prahy“ („Übersetzen. Praktiken kulturellen Transfers am Beispiel Prags“, únor 2013) a druhé setkání k tématu „Pražské figurace židovské moderny“ („Prager Figurationen jüdischer Moderne“, únor 2015). Dále byla v spolkem v červnu 2017 pořádána v Řezně konference na téma „Časopisy jako křižovatka moderny/moderního umění“ („Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n“). 20.-22. září 2018 se konal v Praze další z workshopů, tentokrát s tématem „Praha ve fejetonu/Fejeton v Praze“ („Prag im Feuilleton – Feuilleton in Prag“).

Podrobnější informace k workshopům a konferencím pořádaným Spolkem:

„Figurace moderny. Německo a českojazyčný literární diskurz v Praze na počátku 20. století“ (Praha, únor 2011)

„Centrum a periférie. Transkulturní hierarchie (na příkladu Prahy)“ (Praha, 31. 3. – 1. 4. 2011)

„Sociální/kulturní městský prostor a transkulturalita v Praze“ (Kostnice, červenec 2011)

„Překlad. Praktiky kulturního transferu na příkladu Prahy“ (Tübingen, únor 2013)

„Pražské figurace židovské moderny“ (Tübingen, únor 2015)

„Časopisy jako křižovatka moderny/moderního umění“ (Řezno, červen 2017)

„Praha ve fejetonu/Fejeton v Praze“ (Praha, září 2018)